1. Home
 2. Contact
 3. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Cursussen en Beroepsopleidingen

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor de cursussen en beroepsopleidingen (hierna te noemen ‘opleiding’) van Babygebaren Nederland. Op de website vindt u altijd de meest actuele inschrijfvoorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding.

Babygebaren Nederland staat geregistreerd bij Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

 1. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en Babygebaren Nederland, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘BGNL’). De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. BGNLgaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. BGNL draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van BGNL verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten.

BGNL zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

 1. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een opleiding van BGNL gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende studiegids van BGNL. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra BGNL uw inschrijving heeft ontvangen en BGNL de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per post of e-mail.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Daarna heeft u nog 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van BGNL een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen.

 1. Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan deze opleiding van BGNL, tenzij anders vermeld op onze website of in de studiegids.

 1. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld vindt u op de website van BGNL. Het lesgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

 • Automatische termijnbetaling per maand of ineens. U dient op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna maandelijks of ineens automatisch het lesgeld van uw rekening wordt afgeschreven.
  Bij betalen in termijnen dient het volledige lesgeld betaald te zijn op de laatste lesdag.

 • Betaling overmaken op de rekening van Babygebaren

 • Betaling via IDEAL.

 • Betaling via PayPal.

BGNL garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij anders vermeld.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. BGNL zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is BGNL gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal BGNL het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien BGNL een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. BGNL is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

 1. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

Indien u de opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens.

Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

 1. Annuleringsvoorwaarden

Annuleren van deelname kan alleen schriftelijk (of per e-mail). Bij annulering brengt Babygebaren Nederland kosten in rekening:

 • tot 4 weken voor aanvang van de opleiding vind volledige restitutie plaats minus € 25,- administratiekosten.

 • Tot 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% in rekening gebracht

 • Binnen 2 weken voor aanvang het gehele bedrag.

 1. Tussentijdse beëindiging

Bij BGNL schrijft u in voor het volledige programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Indien u zich elektronisch hebt ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen.

Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde lesgeld over drie maandtermijnen van het gekozen studietempo verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

Bij opleidingen met een studieduur van zes maanden of korter en/of opleidingen die bestaan uit één leszending, of als al het lesmateriaal al verstuurd is, is het volledige lesgeld verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

Indien u de opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail.

De tussentijdse opzegging is pas officieel als u van BGNL een bevestiging hebt ontvangen. Lesgeld dat vooruitbetaald is over nog niet verstreken studieperiodes, zal worden terugbetaald onder aftrek van eventueel toegekende kortingen.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

 1. Verzendkosten

De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van BGNL. Alle postzendingen aan BGNL en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

 1. Lesmateriaal

Het lesmateriaal inclusief softwarepakketten van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij BGNL (voor zover van toepassing).

 1. Exameninformatie

Indien er bij uw opleiding sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de betaling van het examen. De examendata en –gelden voor de BGNL–examens worden door het examenbureau van BGNL vastgesteld. De examendata en –gelden voor de externe examens worden door de betreffende exameninstantie vastgesteld. De examenkosten kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

 1. Klantenservice en mentorenteam

BGNL doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. BGNL zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u via het contactformulier op de contactpagina een melding indienen in het meldingen-systeem.

 1. Klachten en Geschillen

Eventuele klachten over de door Gebarenderwijs geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na het incident, schriftelijk en gemotiveerd aan BGNL kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de klantenservice per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door BGNL binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door BGNL per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van BGNL.

 1. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover BGNL toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van BGNL beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

 1. Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten)administratie. BGNL zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van BGNL of daaraan gerelateerde informatie. BGNL verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan BGNL laten weten.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

 • Per email: info@babygebaren.nl

 • Per telefoon: 020 7709624

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

Over communicatie per telefoon

Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

 1. Schorsing

Het College van Bestuur van BGNL behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

 1. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door BGNL worden gewijzigd. BGNL zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van BGNL.

Aanmelden Nieuwsbrief

Vul hieronder jouw emailadres in:


We vertellen je het laatste nieuws rondom cursussen en babygebaren.

top